Nemocnice Podlesí

B. Braun Avitum

www.ledviny.cz
Informace pro pacienty

Poučení pro nemocné před biopsií ledviny, souhlas s biopsií ledviny

Vážená paní, Vážený pane,

Biopsie patří k základním vyšetřovacím metodám u onemocnění ledvin. Je to výkon, který umožňuje získat malý vzorek tkáně ledviny k vyšetření pod mikroskopem. Provádí se v situaci, kdy ostatní vyšetřovací metody neumožňují bezpečně určit typ onemocnění. Nejčastěji to je při podezření na různé typy zánětů ve vlastních ledvinách. Podle výsledku biopsie se obvykle určuje, zda je možné onemocnění léčit a které léky jsou k tomu nejvhodnější.

Biopsie se provádí ve speciální místnosti, bioptickém sálku, která dovoluje pracovat za přísných hygienických podmínek. Každá biopsie začíná zaměřením ledviny pomocí ultrazvuku. Po zaměření je kůže nad bioptovaným orgánem očištěna dezinfekčním roztokem a znecitlivěna opichem lokálního anestetika. Poté je bioptická jehla za stálé kontroly ultrazvukem zaváděna do blízkosti ledviny. Vlastní vpich do ledviny s odebráním vzorku trvá jen několik vteřin. V některých případech je třeba odebrat více vzorků pro různé typy mikroskopického vyšetření. Po biopsii je nutné zachovávat 24 hodin klid na lůžku, v prvních hodinách se zatížením místa vpichu.

Přestože jsou biopsie prováděny se snahou o maximální bezpečnost, mohou se vyskytnout i některé komplikace . Nejčastější komplikací je poranění drobné cévy v ledvině, které se projeví červeným zabarvením moči, která byla před výkonem světlá. Tato komplikace se vyskytuje asi u 10% biopsií a vyžaduje prodloužit klid na lůžku po biopsii do té doby, než krvácení samo ustane. Jen zcela vyjímečně je nutné nahradit krevní ztráty transfúzí. Jinou komplikací je odebrání vzorku, ze kterého není možné určit typ onemocnění. Tehdy mluvíme o nereprezentativní biopsii, vzorek není typický pro celou ledvinu nebo typ onemocnění. V takovém případě je obvykle nutné biopsii zopakovat.

Průměrný vzorek odebírané tkáně obsahuje asi 10 glomerulů. Jedna ledvina jich obsahuje 1 000 000. Z toho lze usuzovat o dopadu nekompllikované biopsie na následnou funkci celé ledviny.

Domníváme se, že každý nemocný by měl před biopsií vědět, proč biopsii podstupuje a jaký výsledek od ní může očekávat. O této skutečnosti vás bude informovat Váš lékař.

Pokud z jakýchkoliv důvodů nechcete biopsii podstoupit, nikdo Vás nebude nutit. Na druhé straně ale odmítnutí biopsie v řadě případů nedovoluje zahájit účinnou léčbu.

Souhlasím s provedením biopsie

                podpis lékaře
podpis pacienta                

V Třinci dne

MUDr. Roman Kantor E-mail:ledviny.cz@seznam.cz tel 558 304 420 www.ledviny.cz V Třinci dne 13.3.2001